Zadania dla klasy 5

Zadanie 1
 Pewnego dnia w klasie liczba uczniów nieobecnych stanowiła piątą część liczby uczniów obecnych, a różnica między liczbą uczniów obecnych i nieobecnych była równa 16. Oblicz, ilu uczniów uczęszcza do tej klasy.
 Zadanie 2
 Do akwarium w kształcie prostopadłościanu o długości 6 dm, szerokości 30 cm i wysokości 0.4 metra wlano wodę. Ile litrów wody wlano do tego akwarium, jeśli woda sięga 7/8 wysokości akwarium?
Zadanie 3
 Ania ma 342 zł. Kasia ma dziewiątą część tej kwoty, a Jola ma o 55 zł mniej niż Ania i Kasia razem. Ile dziewczynki mają razem pieniędzy? Jaka kwota przypada średnio na każdą z nich?
Zadanie 4
  Przez jedną godzinę kolarz przejechał 12 i 3/4 km. Jaką drogę pokona przez 2 godziny i 40 minut?
 Zadanie 5
 Za 5 zeszytów i długopis zapłacono 10 zł.Zeszyt jest o 10 gr tańszy od długopisu. Ile zapłacę za 3 zeszyty i 2 długopisy?
 Zadanie 6
Obwód prostokąta jest równy 28 cm.Przekątna dzieli prostokąt na dwa trójkąty o obwodzie 24 cm każdy.Oblicz długość przekątnej tego prostokąta.
 Zadanie 7
Rano Jarek ustawił prawidłowo ścienny zegar. Jarek wie, że zegar opóźnia się 3 sekundy na dobę. Policz za ile dni łączne opóźnienie zegara wyniesie 2 minuty.
 Zadanie 8
Rozlewnia soku wysłała do hurtowni 6000 półtoralitrowych kartonów soku. Gdyby tę samą ilość soku rozlano do kartonów o pojemności 1,25 litra, to o ile więcej kartonów trafiłoby do hurtowni?
Zadanie 9
Ile jest różnych rozkładów liczby 20 na sumę dwóch lub więcej kolejnych liczb naturalnych? (Nie uważamy za różne rozkładów różniących się kolejnością składników)
 Zadanie 10
Pan Kowalski powiedział, że gdy sumę lat trojga jego dzieci pomnoży przez jego wiek, to otrzymamy 128. Wiek każdego dziecka i ojca wyraża się liczbą całkowitą.Suma cyfr wieku ojca wynosi 5. Podaj różnicę wieku najmłodszego i najstarszego dziecka.
 Zadanie 11
Tato kupił na raty dvd. Przy zakupie wpłacił 1/5 wartości dvd. Pozostałą kwotę spłacił w 5 równych ratach. Ile zł kosztowało dvd, jeśli różnica między wpłatą początkową a każdą z rat wynosiła 30 zł?
 Zadanie 12
Zosia bawi się klawiaturą komputera i pisze nie używając znaku spacji uderzając kolejno:123456789101112131415....Jaka cyfra przypadnie na 30 uderzenie w klawisz? Spróbuj uzasadnić odpowiedź nie pisząc kolejnych cyfr.
 Zadanie 13
Na ścianach kwadratowej łazienki postanowiono ułożyć glazurę. Wysokość łazienki to 2,80 metra. Na ułożenie podłogi zużyto 12 metrów kwadratowych terakoty. Ile metrów kwadratowych glazury należy kupić, aby wykonać pracę? /odlicz 2 metry kwadratowe na drzwi, dolicz 5%, gdyż część płytek może ulec zniszczeniu/
 Zadanie 14
Istnieje taka starodawna gadka:
"Na jarmark pod Kraków szła niewiast gromadka
Niewiast było 7, ani jednej więcej.
Każda z niewiast niosła 7 koszów w ręce.
Nie puste były owych niewiast kosze.
W każdym było po 7 kokoszek.
Pod każdą kokoszką 7 jaj leżało,
a pod każdym jajkiem 7 piórek białych.
Ile razem było powiedzcie mi proszę
niewiast, jajek, koszy i kokoszek?"

 Zadanie 15
Dziewczynki stanowią 40% liczby wszystkich uczniów pewnej klasy. Chłopców jest o 5 więcej niż dziewcząt. Oblicz liczbę wszystkich uczniów tej klasy. Oblicz stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców w tej klasie.
 Zadanie 16
Motorowerzysta pierwszy odcinek 32 kilometrowej trasy przejechał w czasie 5/6 godziny, a drugi odcinek długości 22 kilometry w czasie 2/3 godziny. Oblicz średnią prędkość motorowerzysty na całej trasie.
 Zadanie 17
Dowiedz się ile nóg ma mucha, a ile pająk.Cztery muchy i 8 pająków mają łącznie tyle samo nóg, co 30 kolibrów i kilka nornic. Ile będzie nornic?
 Zadanie 18
Ogrodnik miał do posadzenia mniej niż 400 cebulek tulipanów. Gdyby posadził w rzędach po 8 sztuk, lub 20 sztuk, lub po 36 sztuk, to za każdym razem pozostałoby mu trzy cebulki. Ile cebulek miał do posadzenia ogrodnik?
 Zadanie 19
W zawodach strzeleckich brało udział 30 zawodników. Pierwszy z nich zdobył 80 punktów, drugi 60 punktów, a wynik uzyskany przez każdego następnego zawodnika był równy średniej arytmetycznej punktów zdobytych łącznie przez wszystkich strzelających przed nim. Ile punktów uzyskał dziesiąty zawodnik?
 Zadanie 20
W pewnej trzycyfrowej liczbie suma cyfr jedności i dziesiątek jest równa sumie cyfr dziesiątek i setek. Cyfra dziesiątek jest trzykrotnie większa od sumy cyfr jedności i setek. Jaką cyfrę dziesiątek ma ta liczba?
 Zadanie 21
Gdy urodził się młodszy brat Jarka, wtedy Jarek był 3 razy młodszy od swojego ojca. Gdy na świat przyszła młodsza siostra Jarka, wtedy Jarek był o 24 lata młodszy od ojca.Jaka jest różnica wieku między Jarkiem a jego bratem?
 Zadanie 22
W autobusie było 48 pasażerów: 16 Polaków, o 4 więcej Anglików, a reszta pasażerów to Rosjanie i Niemcy. Stosunek liczby Rosjan do liczby Niemców był równy 1 : 3. Ilu było turystów z Rosji, a ilu z Niemiec? Jaki procent wszystkich pasażerów stanowili Rosjanie?
 Zadanie 23
Ogrodnik miał do posadzenia mniej niż 400 cebulek tulipanów. Gdyby posadził w rzędach po 8 sztuk, lub 20 sztuk, lub po 36 sztuk, to za każdym razem pozostałyby mu 3 cebulki. Ile cebulek miał do posadzenia ogrodnik?
 Zadanie 24
Ekipa glazurników ułożyła płytki na 8/15 powierzchni łazienki.Pracę tę wykonano w ciągu 11 godzin i 12 minut.Ile czasu jeszcze będą układać, jeżeli pracują w takim samym tempie?
 Zadanie 25
Królewna postanowiła dać swą rękę temu z trzech rycerzy, który rozwiąże zadanie:"Ile brzoskwiń mieści koszyk z którego połowę całej zawartości i 1 brzoskwinię oddam pierwszemu, zaś drugiemu połowę reszty i 1 brzoskwinię, wreszcie trzeciemu połowę pozostałych i 3 brzoskwinie?"
 Zadanie 26
Jaś i Staś spacerowali w tym samym kierunku wokół okrągłego stołu.Postanowili policzyć ustawione tam krzesła. Liczenie zaczęli od różnych krzeseł. To krzesło, które dla Stasia było dwudziestym, dla Jasia było czwartym. To krzesło, które dla Stasia było dziesiątym, dla Jasia było czterdziestym szóstym. Ile krzeseł stało wokół tego stołu?


Zadanie 27

Z dwóch liczb naturalnych, jedna jest trzy razy większa od drugiej. Jeżeli od większej odejmiemy 2850, a od mniejszej 450, to otrzymamy wyniki równe. Jakie to liczby?

Zadanie 28

Tabela zawiera ceny paliw.

Cena benzyny
Cena gazu
4,30 zł/litr
1,80 zł/litr
Montaż instalacji gazowej w samochodzie kosztuje 2268 zł. Samochód spala średnio 9 litrów benzyny lub 11 litrów gazu na każde 100 km. Oblicz, po ilu miesiącach zwrócą się koszty instalacji gazowej, jeśli w ciągu miesiąca samochód przejeżdża średnio 2000 km.
 
Zadanie 29

W styczniu sprzedano 2000 egzemplarzy książki pt. „Wojtek marzyciel”, w lutym 150 % tego co w styczniu, w marcu o 1000 egzemplarzy więcej niż w lutym. Ile książek sprzedano w kwietniu, jeżeli wiemy, że sprzedano ich o ¾ więcej niż w marcu.?

Zadanie 30

Dwa pociągi jechały po równoległych torach naprzeciw siebie. Skład wagonów pierwszego pociągu miał 150 metrów długości, a skład drugiego 100 metrów długości. Jak długo trwało mijanie się tych pociągów, jeśli prędkość pierwszego to 36 km/h, a drugiego to 54 km/h?

Zadanie 31

Trójkąt ADC jest trójkątem prostokątnym. Wiedząc, że punkt E należy do odcinka AB, oblicz w jakiej odległości od punktu D należy zaznaczyć punkt E, aby pole trójkąta AEC było 3 razy większe od pola trójkąta EBC. 


Zadanie 32
Adam ma 480 znaczków, 1/3  połowy wszystkich znaczków, to znaczki angielskie, 3/4 czwartej części wszystkich znaczków to znaczki francuskie, połowa sumy znaczków angielskich i francuskich, to znaczki włoskie, 3/5 sumy znaczków angielskich, francuskich i włoskich to znaczki niemieckie, a pozostałe znaczki to znaczki polskie. Ile znaczków z każdego państwa ma Adam?

Zadanie 33

Plan kojca dla psa wykonano w skali 1:100 i jest on prostokątem o wymiarach 35 mm  i 4cm. Ile kosztować będzie siatka potrzebna na ogrodzenie tego kojca, jeśli wysokość ogrodzenia ma wynosić 1,7 m, a 1 m2 siatki kosztuje 8,5 zł?
Zadanie 34
Obwód trójkąta jest równy 39 cm. Jeden bok trójkąta jest o 4 cm krótszy od drugiego boku i dwa razy dłuższy od trzeciego. Oblicz długości boków tego trójkąta.
Zadanie 35
Ojciec i syn postanowili zmierzyć odległość między dwoma drzewami za pomocą kroków. Długość kroku ojca wynosi 70 cm, a długość kroku syna 56 cm. Jaka jest odległość między drzewami, jeśli ślady stóp ojca i syna pokryły się aż 11 razy?
Zadanie 36
Skoszenie   trawy na  polu golfowym  dwóm ogrodnikom zabiera 8 dni. Jeden ogrodnik jest leniwy a jeden energiczny. Energiczny ogrodnik sam kosi pole golfowe  w ciągu 12 dni. Ile dni będzie trwało koszenie pola przez leniwego ogrodnika?
Zadanie 37 
Zapisz za pomocą czterech czwórek oraz znaków działań i nawiasów trzy liczby jednocyfrowe inne niż przykład. Liczbę jeden zapisano tak

 1=4:4+4-4

Zadanie 38

Basen w kształcie prostopadłościanu ma 25 m długości i 6 m szerokości. Ile litrów wody trzeba wlać do tego basenu, aby powierzchnia wody znajdowała się na 3/4 jego wysokości, jeżeli wiesz, że powierzchnia boczna ścian tego basenu jest równa 148,8 metrów kwadratowych?





                              
Zadanie 39 Pewna liczna rodzina postanowiła zorganizować święta poza domem. W restauracji jest 12 jednakowych kwadratowych stolików i przy każdym są cztery miejsca. Niektóre stoliki są złączone, tworząc dłuższy stół (złożony z dwóch stolików), przy którym jest sześć miejsc. Ile stolików jest ustawionych pojedynczo, jeśli w całej restauracji jest przygotowanych 40 miejsc?

Popularne posty z tego bloga

Zadania dla klasy 6

Zadania dla klasy 2

Zadania dla klasy 7